35+ témat společenské odpovědnosti

autor: | 17. 05. 2019 | Společenská odpovědnost

ANEB CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ OBLAST? 

       Při zavádění společenské odpovědnosti by firma neměla opomenout ani jednu ze třech základních oblastí udržitelnosti: environmentální, sociální a ekonomickou. Co si pod tím však představit? Jaká témata se pod každou oblastí vlastně skrývají?

        Podívejte se na krátké video-shrnutí co jsou to tři pilíře udržitelnosti anebo si přečtěte celý článek:

        Environmentální oblast je asi nejlépe představitelná. Její podstatou je samozřejmě zajistit zdravé životní prostředí v našem okolí i na celé planetě. Když se firma zabývá tím, jaké jsou její environmentální dopady, zjišťuje a počítá, jakou má spotřebu vody, kolik kilogramu odpadu vyprodukuje, kolik spotřebuje materiálů anebo jaká je její uhlíková stopa. Nezabývá se však pouze vlastní činností, ale i činností dodavatelů a dopadem svého produktu nebo služby. Proto velcí odběratelé vyžadují po svých dodavatelích, aby si také vytvářeli své zprávy udržitelnosti. Stále častěji také firmy vyrábějí své produkty s cílem redukovat odpad a ani jinak neškodit.

        Mezi environmentální oblasti patří následující témata:

 • množství a typ odpadů
 • spotřeba materiálů
 • spotřeba vody
 • spotřeba energie
 • využívání nebezpečných chemikálií
 • emise skleníkových plynů
 • ekologické dopady produktu
 • ochrana biodiverzity
 • zábor půdy

        Sociální oblast lze rozdělit na dvě základní skupiny otázek: interní a externí. Mezi interní patří vše, co se točí kolem zaměstnanců. To znamená jasně definovaná firemní kultura, genderová vyváženost, spokojenost s vykonávanou prací nebo vyváženost pracovního a osobního života. Externí otázky se zabývají vlivem firmy na společnost a tedy názorem místních, podporou znevýhodněných skupin, ale i tím jaký dopad má činnost firmy v zemích třetího světa, respektování lidských práv a tak dále.

        Do sociální oblasti patří tato témata:

 • Zdraví a bezpečnost zaměstnanců;
 • jejich vzdělávání;
 • vyváženost pracovního a osobního života;
 • rovné příležitosti;
 • genderově, etnicky, věkově i jinak vyvážená skladba zaměstnanců;
 • míra fluktuace;
 • nediskriminace;
 • dětská práce;

        Navenek pak firma může působit v oblastech:

 • firemní dárcovství;
 • dobrovolnictví;
 • sociální integrace;
 • pomoc znevýhodněným skupinám;
 • podpora vzdělávání;
 • podpora kvality života občanů;
 • rozvoj zaměstnanosti a místní infrastruktury;
 • boj se zadlužením;
 • práva původních obyvatel;
 • ochrana zákazníka;

 

Poslední ekonomická oblast vzbuzuje asi nejvíce kontroverzí. Na jednu stranu je zdůrazňováno, že firma musí sloučit své environmentální a sociální aktivity s finanční výkonností a dbát o to, aby vydělávala. To je bezpochyby pravda a každý si to uvědomujeme. Ekonomická odpovědnost firmy však spočívá v jejím “chování” na trhu. Měla by se chovat eticky a udržitelně – platit daně, bojovat proti uplácení, podporovat místní  malé a střední podniky a celkově směřovat ke zdravému a férovému trhu.

        Do ekonomické oblasti lze zařadit tato témata:

 • etický kodex;
 • transparentnost;
 • potírání korupce;
 • včasné placení faktur;
 • poprodejní servis;
 • ochrana duševního vlastnictví;
 • nepřímé ekonomické dopady;
 • nekalé konkurenční praktiky.

 

Témata jednotlivých oblastí samozřejmě nejsou vyčerpávající. Každá firma může dospět ke svým unikátním otázkám při definování důležitých témat nebo tvorbě CSR reportu a tyto otázky sledovat a komunikovat svému okolí. Problematika se také liší napříč průmyslovými odvětvími a částmi světa.

 

 

Zjistěte, jak podnikat udržitelně