Jak jsme tvořili strategii udržitelnosti pro Biopekárnu Zemanka a proč je to pro nás srdeční záležitost

autor: | 12. 07. 2022 | Fair Venture, Případové studie

Její majitel a současně osvícený lídr Jan Zeman neuhnul z této cesty, prosazuje principy udržitelného podnikání komplexně a je tak inspirací i pro ostatní podnikatele. Dnes má pekárna přes 30 zaměstnanců, je hrdá na své regionální působení na Sedlčansku a chystá se budovat první zcela udržitelnou továrnu. Naše spolupráce začala v roce 2021, kdy se na nás Jan Zeman obrátil. Při úvodních jednáních jsme si definovali následující dva produkty jako cíl spolupráce:

 1. Strategie udržitelnosti s konkrétními cíli a implementačním plánem se všemi nezbytnými aktivitami.
 2. Zpráva o udržitelnosti za rok 2020 pro komunikaci s veřejností.

 

Vidět dopředu

Práce s Janem Zemanem a jeho kolegy pro nás byla velmi příjemná a bereme ji jako srdeční záležitost. Zejména proto, že se tato malá česká bio výrobna rozhodla vidět o několik let dopředu a vytvořit strategii udržitelnosti a nefinanční reporting v době, kdy se do tohoto náročného procesu pouští zpravidla jen velké firmy a nadnárodní korporace.

Celý tým pekárny je otázkám udržitelného rozvoje velmi nakloněný a jejich etický kodex se již opíral o prvky CSR. Také komunikace s manažery, určenými pro práci na projektu, byla velice kvalitní. Přesto nás čekala v průběhu tvorby projektu řada výzev.

Týkaly se zejména tří oblastí:

 1. Získání kvalitních dat za minulé roky – malé firmy nemají potřebu evidovat a vyhodnocovat veškerá data, která vyžaduje náš proces pro kvalitní a pravdivé zpracování analýzy podniku. Tato vstupní analytická část je však důležitým výchozím materiálem pro hledání nových strategií udržitelnosti i pro report udržitelnosti.
 2. Určení rámce, podle kterého se budeme řídit při zpracovávání Zprávy o udržitelnosti – velké firmy se řídí mezinárodními standardy jako GRI, nebo SASB, které jsou ale pro malou firmu zbytečně komlikované.
 3. Zúžit množství nápadů pro strategické cíle udržitelnosti.

 

Jak jsme postupovali

Naše konzultační firma Fair Venture zajišťuje zákazníkům kompletní proces od nápadu „Být udržitelná firma“ až po reálný, přínosný a kvalitní vstup na dlouhodobou „Cestu k udržitelné firmě“. Celý proces má několik fází, opírá se o mezinárodně uznávané rámce pro reporting a využívá i osvědčené a vysoce hodnocené nástroje pro analýzu současného stavu udržitelnosti firem. Pro kvalitní zpracování strategie je nutné znát dopady a rizika firmy. Nezapomínáme ani na fakt, že udržitelné aktivity firmy je potřeba komunikovat. Při naší práci využíváme i koučovací přístup zejména v hledání vhodných strategií udržitelnosti a definici specifických cílů.

Budget malé české výrobny pro tento náročný proces měl své limity, ovšem my jsme své zásady a kroky potřebné pro kvalitně odvedenou práci nijak neredukovali.

 • S fází získávání dat pro Analýzu udržitelnosti Zemanky jsme začali již na přelomu let 2020 a 2021. Vycházela z hloubkových rozhovorů se stakeholdery všech kategorií (dodavateli, B2B zákazníky, zaměstnanci, dalšími obchodními partnery) dále jsme spočítali data k uhlíkové stopě, objemu spotřebovaných a ušetřených obalů, odpadů, spotřebě energie a vody.
 • Získané informace poskytly dostatečný materiál pro identifikaci problematických oblastí i příležitostí pro další rozvoj.
 • Analýzu jsme doplnili o světové trendy v oboru a inspirovali se zahraničními leadry v udržitelném podnikání. Poté jsme již mohli přistoupit k dalšímu, tentokrát více tvůrčímu, kroku.
 • Tím bylo hledání samotných strategií udržitelnosti – unikátních pro Biopekárnu Zemanku. Zdravé koučovací pravidlo nám říká, že kde je problém, tam je i řešení. Proto my nikdy neříkáme a neradíme klientům, co mají dělat za strategie. My je, na základě výsledků prvního kroku našeho procesu, vedeme v myšlení a pomáháme jim v rámci workshopu nalézt a zaznamenat ty nejlepší unikátní nápady, které vedou k definici jejich vlastních oblastí pro udržitelné
 • Pod naším vedením si Zemanka určila 5 prioritních oblastí a z nich vydefinovala 8 strategických cílů, které se zavázala naplnit do roku 2027. To vše jsme zpracovali do této Strategie udržitelnosti
 • Dalším krokem v naší práci bylo zpracování samotné Zprávy o udržitelnosti za rok 2020. Zde je uvedeno, nejen jaké má firma dopady ve své činnosti, ale také co všechno udělala za daný rok v rámci svých aktivit pro dosažení cílů ve strategii.
 • Nezbytnou součástí profesionálně zpracovaného reportu je také určení rámce, podle kterého je report koncipová Společně se Zemankou jsme jako nejvhodnější rámec zvolili 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG), protože jsou veřejně známé a poskytují Zemance prostor přizpůsobit Zprávu vlastnímu pojetí.
 • Naše práce a výsledné dokumenty, které dodáváme klientům, zahrnují také copywriting a grafické zpracování materiálů. To je finále projektu, které se nám u Biopekárny Zemanka podařilo odevzdat k naprosté spokojenosti klienta.

 

V Zemance nosí udržitelnost v srdci

Práce s Janem Zemanem a jeho týmem byla ukázkou kvalitní spolupráce s lidmi, kteří udržitelnost nosí v srdci a viděli v tomto procesu skutečný smysl. Pro nás je radost spolupracovat s lidmi, kteří tématu rozumí a ocení naše know how, aby se vyvarovali zbytečným chybám a směřovali ke skutečné udržitelnosti. V Zemance byli vždy vstřícní, i když pro ně bylo mnohdy obtížné požadované informace dodat v termínu. Jejich angažovanost a zájem na maximálně kvalitním výstupu byla vysoká a bylo vidět, že firma má zavedený vysoký standard firemní kultury. Přesto tento projekt od prvního setkání po předání díla trval s přestávkami devět měsíců.

A co říká o spolupráci s námi klient, konkrétně Jan Zeman? Podle něj byla spolupráce s Fair Venture nejenom přínosná, ale i zábavná. „Oceňuji kromě velké odborné erudovanosti i praktický a efektivní přístup. Velmi cenné byly i návrhy a doplnění do naší strategie, zároveň nikdy nepřevzali zodpovědnost za naše rozhodnutí a iniciativu,” popisuje Zeman.

Umíme najít řešení i pro malé firmy

A naše výzva a poučení? Klient ve formátu malé firmy má omezené časové i finanční kapacity pro dodání veškerých námi požadovaných podkladů a naplnění veškerých kroků, které tento proces vyžaduje. Proto my, jako profesionální konzultační společnost, hledáme a vyvíjíme optimální variantu spolupráce, která by do budoucna umožnila zákazníkům obdobného formátu dosáhnout stejně kvalitního výsledku prostřednictvím efektivnější a méně náročné cesty. Naším cílem je dosáhnout zkrácení procesu na poloviční dobu, ideálně na 3 měsíční projekt.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně