Co je to Společenská odpovědnost firem a jak se liší od udržitelnosti?

autor: | 20. 08. 2019 | Udržitelná firma

  CSR je anglická zkratka pro Corporate social responsibility, neboli v češtině – společenská odpovědnost firem. Je to tedy taková “udržitelnost pro firmy”. Ale proč existují dva pojmy, když jde v podstatě o to samé?

     Může se zdát jako paradox, že společenská odpovědnost zde byla mnohem dřív než samotný pojem udržitelný rozvoj. Společensky odpovědně se firmy chovají již po staletí. Nejznámějším českým příkladem je Tomáš Baťa, který měl nejen řadu filantropických aktivit, ale celé své podnikání utvářel tak, aby negenerovalo jen zisk, ale přinášelo i jiné hodnoty pro zaměstnance, zákazníky a celou společnost. Své podnikání založil na myšlence, že se jedná o službu společnosti.

 

Udržitelný rozvoj

     Potřeba chovat se tak, aby zde mohly žít i naše děti, již neplatí pouze pro firmy, ale i pro státy, mezinárodní organizace a každého obyvatele. Zástupci států proto začali diskutovat  o tom, jak efektivně řešit zhoršující se stav životního prostředí. Vzápětí však přišli na skutečnost, že problémy životního prostředí nelze řešit odděleně od jiných globálních problémů, jako jsou chudoba, sociální nerovnosti, migrace apod. Vznikl proto koncept udržitelného rozvoje neboli “takového rozvoje, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.” 

      A tak se státy, organizace a jednotlivci sjednotili pod hodnotou usilovat o nastavení takového systému v sociální, environmentální a ekonomické oblasti, který bude šetrný a nebude vést k další degradaci.

      Firmy mají řadu předpokladů stát se v tomto ohledu klíčovým hráčem. Více se o tom dočtete v článku Cíle udržitelného rozvoje ve Vaší firmě.

 

      Společenská odpovědnost

      Společenská odpovědnost firem (či obecně organizací) je ustálený soubor strategií, který vede firmy k tomu, aby implementovaly udržitelnost do vlastních procesů. Firmy se totiž nemohou jen tak rozhodnout, že zavřou část výroby, protože je neekologická nebo že náhle přestanou využívat a nakupovat plastové obaly (tak jako státy nebo občané). Všechna jejich rozhodnutí musí respektovat zaměření jejich podnikání a ustálené procesy, kterými se jim daří generovat zisk. A proto má společenská odpovědnost kromě udržitelných hodnot také konkrétní strategie. Stejně jako udržitelnost, zabývá se společenská odpovědnost nejen otázkami životního prostředí, ale také sociálními otázkami včetně spokojenosti zaměstnanců a ekonomickými otázkami, jako například etikou podnikání, podporou lokálních výrobců atd. Pro lepší představu, jaká témata lze v rámci odpovědnosti řešit, čtěte tento článek. Společenská odpovědnost má 4 zásady, které by se měli dodržovat. A její zavádění spočívá v konkrétních krocích, které firma podnikne, aby systematicky snižovala svůj dopad a zároveň byla schopna udržitelnost efektivně zakomponovat do svého podnikání. Přečtěte si, jak probíhá zavádění CSR krok za krokem.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně